(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu:Patrik Kopaj-KARS Rovná 9,Hlohovec 92001 IČO:34302859 DIČ:1020326076  tel.+421905423084 es***@ka*****.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..   

— Dátum …………..   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.