Obsah webových stránok
Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Firma KARS Hlohovec nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu pri uzatváraní obchodných prípadov. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby a vírusy ako aj určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie ako aj ceny nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v osobnom alebo telefonickom kontakte s obchodným zástupcom firmy KARS Hlohovec.

Používanie stránok
Tieto stránky je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov.

Podmienky používania stránok
Podmienky pre používanie webových stránok by mali byť upravené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Prepojenia medzi stránkami subjektov
Firma KARS Hlohovec nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej domovskej stránky. Prípadné odkazy na produkty alebo služby iného subjektu neznamenajú súhlas s ich obsahom a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

Zodpovednosť
Firma KARS Hlohovec jej partneri, pracovníci a dodávatelia za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na jej webových stránkach alebo na iných stránkach dostupných z tejto domovskej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

Platnosť
Webové stránky KARS Hlohovec poskytujú údaje o službách a tovaroch, ktoré sú predmetom jej obchodnej činnosti. Všetky tieto informácie o ponuke služieb sú platné pre trh v Slovenskej republike – slovenská jazyková mutácia.

Ochrana osobných údajov
Tieto stránky nie sú zabezpečené systémom a firma KARS Hlohovec nemôže zaručiť dodržanie súkromia v prípade údajov na nej uvedených. Firma KARS Hlohovec sa zaručuje, že budú dostupné len osobám alebo zmluvným stranám len do tej miery ako si to bude vyžadovať riešenie Vašich požiadaviek alebo spracovanie pripomienok. Súčasne sa zaručuje, že uvedené údaje nebude poskytovať iným subjektom na marketingové účely.

Autorské práva a ochranné známky
Informácie na stránkach KARSHlohovec ako aj na prepojiteľných stránkach sú chránené autorskými zákonmi a sú chránené ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Firma KARS Hlohovec neudeľuje žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými, ochrannými známkami alebo informáciami o obchodnom tajomstve.

Poznámka: Spracované v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).